กุญแจสำคัญในการประมวลผลความสามารถ

 Aug, 10 - 2018   health news

การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเสียงเพลงกับขนาดญาติของสมองที่รับผิดชอบในการควบคุมโดยสมัครใจ พฤติกรรม กุญแจสำคัญในการประมวลผลความสามารถในการรับรู้ความสามารถที่สูงขึ้นซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำหรับรูปแบบพฤติกรรมที่ซับซ้อนของเอนไซม์ที่น่าสนใจโดยรวมขนาดของสมองของเจ้าคณะยังไม่ได้เชื่อมโยงกับเสียงเพลงของเจ้าคณะ

สายพันธุ์นั้นมีเพียงขนาดที่สัมพันธ์กันของพื้นที่เฉพาะเหล่านี้เท่านั้น เรายังพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปริมาตรสัมพัทธ์ของพื้นที่เชื่อมต่อของเปลือกนอกกับนิวเคลียส hypoglossal ในลิงซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีขนาดใหญ่กว่าในสายพันธุ์เหล่านี้ส่วนนิวเคลียส hypoglossal เกี่ยวข้องกับเส้นประสาทกะโหลกที่ควบคุมกล้ามเนื้อของลิ้น, จึงแนะนำการควบคุมโดยสมัครใจเพิ่มขึ้นในลิ้นในญาติสนิทของเรา


Related articles